جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده اقلام ضایعاتی، اقلام راکد(نو) و خودرو 1396/12/16 1396/12/6 1396/12/16
2 شرکت کشاورزی رضوی فروش پسته 1396/12/6 1396/11/5 1396/11/21
3 شرکت کشاورزی رضوی فروش نهال درختان غیرمثمر 1396/12/6 1396/11/18 1396/11/26