جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خریدنوارآبیاری 1396/12/8 1396/11/25 1396/12/7
2 شرکت کشاورزی رضوی جو خارجی 1396/12/7 1396/11/26 1396/12/4
3 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید کود مرغی 1396/11/25 1396/11/10 1396/11/18
4 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید پلاستیک کشاورزی 1396/11/25 1396/11/10 1396/11/18