جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت مدیریت پیمان 1397/2/10 1397/2/4 1397/2/9
2 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه واگذاری عملیات برداشت محصول یونجه وپرس (پخل)کاه گنم وجو 1396/12/27 1396/12/21 1396/12/26
3 شرکت کشاورزی رضوی آماده سازی اراضی 1396/12/27 1396/12/20 1396/12/26
4 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید روغن و فرآورده های نفتی 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
5 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید سمپاش توربوجت و گردپاش داستر 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
6 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید کود ماکرو و میکرو 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
7 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید سموم کشاورزی 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
8 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید نهال پاجوش گل محمدی 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14