جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید سموم و کود های کشاورزی 1397/5/7 1397/4/30 1397/5/7
2 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید بذر ذرت علوفه ای رقم 704 1397/3/8 1397/3/2 1397/3/8
3 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه برداشت محصول غلات به وسیله کمباین 1397/2/26 1397/2/16 1397/2/25
4 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول غلات به وسیله کامیون 1397/2/26 1397/2/15 1397/2/25
5 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت مدیریت پیمان 1397/2/15 1397/2/5 1397/2/13
6 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه واگذاری عملیات برداشت محصول یونجه وپرس (پخل)کاه گنم وجو 1396/12/27 1396/12/21 1396/12/26
7 شرکت کشاورزی رضوی آماده سازی اراضی 1396/12/27 1396/12/20 1396/12/26
8 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید روغن و فرآورده های نفتی 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
9 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید سمپاش توربوجت و گردپاش داستر 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
10 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید کود ماکرو و میکرو 1396/12/17 1396/12/6 1396/12/14
12