مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
حسن جمشیدی  
علی اکبر مویدی عضو هیئت مدیره
محمد باقر قنادطوسی سرپرست
احمد هراتی عضو هیئت مدیره