چشم انداز


شرکت کشاورزی رضوی ، شرکتی خواهد بود که با توسعه سرمایه گذاری زیربنایی و بکارگیری دانش فنی روز درجهت بهبود کیفیت محصولات و رسیدن به هفتاد درصد شاخص اقتصادی جهانی آب تلاش نموده و در پایان برنامه سوم بیشترین بازدهی را خواهد داشت.