مأموریت


ماموریت های این شرکت عبارتست از: انجام هر نوع فعالیت كشاورزي، دامداری، باغداری و صنایع وابسته و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و همچنین هر گونه خرید و فروش تولیدات کشاورزی و صادرات یا واردات آنها و خرید، اجاره، تملیک در هر زمینه به منظور ایجاد مالکیت آب ، زمین و اجرای طرح به منظور توسعه محدوده فعالیتی شرکت درجهت رشد تولیدات کشاورزی و دامی.